Др Ксениа Шевјакова

Акредитиран член во  PAP (Podology Association of Poland)

Акредитиран член во  PAP (Podology Association of Poland)